Kitab Lubabul Hadits Bab 1.
ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ‏
Keutamaan Ilmu Dan ‘Ulama.
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻟِﺎﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮْﺩٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ . ﻳَﺎﺍﺑْﻦَ ﻣَﺴْﻌُﻮْﺩٍ
ﺟُﻠُﻮْﺳُﻚَ ﺳَﺎﻋَﺔً ﻓِﻰْ ﻣَﺠْﻠِﺲِ ﺍْﻟﻌِﻠْﻢِ ﻟَﺎ ﺗَﻤَﺲُّ ﻗَﻠَﻤًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻜْﺘُﺐُ
ﺣَﺮْﻓًﺎ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﺘْﻖِ ﺍَﻟْﻒِ ﺭَﻗَﺒَﺔٍ ، ﻭَﻧَﻈَﺮُﻙَ ﺍِﻟَﻰ ﻭَﺟْﻪِ
ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻢِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﻓَﺮَﺱٍ ﺗَﺼَﺪَّﻗْﺖَ ﺑِﻬَﺎ ﻓِﻰْ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ
، ﻭَﺳَﻠَﺎﻣُﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻟﻌَﺎﻟِﻢِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩَﺓِ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻨَﺔٍ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda
kepada Ibnu Mas’ud ra. : Ya Ibnu Mas’ud, dudukmu (walaupun sebentar ) di majlis
ilmu, walaupun tanpa memegang pena dan tidak menulis satu hurufpun adalah lebih
baik bagimu daripada memerdekakan seribu raqabah (budak), pandanganmu terhadap orang
alim lebih baik daripada seribu kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah
(sabilillah), salammu kepada orang alim lebih baik daripada kamu beribadah
seribu tahun.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻓَﻘِﻴْﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻣُﺘَﻮَﺭِّﻉٌ ﺍَﺷَﺪُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﻋَﺎﺑِﺪٍ
ﻣُﺠْﺘَﻬِﺪٍ ﺟَﺎﻫِﻞٍ ﻭَﺭَﻉٍ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Satu orang faqih (tahu hukum syariah) yang ahli wira’i (menjauhkan diri dari
perbuatan yang dilarang syariah), bagi syetan itu lebih berat daripada seribu
orang ahli ibadah yang bodoh, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan ahli wira’i.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺍْﻟﻌَﺎﻟِﻢِ ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻟﻌِﺎﺑِﺪِ ﻛَﻔَﻀْﻞِ ﺍْﻟﻘَﻤَﺮِ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺍْﻟﺒَﺪْﺭِ
ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻟﻜَﻮَﺍﻛِﺐِ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Keutamaan orang ‘Alim (yang mengamalkan ilmunya) atas ‘Abid (orang yang ahli
ibadah) adalah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦِ
ﺍﻧَﺘَﻘَﻞَ ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻢَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻗَﺒْﻞَ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﻄُﻮَ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Barangsiapa berpindah tempat untuk menuntuk ilmu maka dosanya diampuni sebelum
dia melangkah.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﺍَﻛْﺮِﻣُﻮﺍ ﺍْﻟﻌُﻠَﻤَﺎﺀَ ﻓَﺈِﻧَّﻬُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻛُﺮَﻣَﺎﺀُ ﻣُﻜْﺮَﻣُﻮْﻥَ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Mulyakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang mulya yang
dimulyakan di sisi Allah SWT.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ
ﻧَﻈَﺮَ ﺍِﻟَﻰ ﻭَﺟْﻪِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻢِ ﻧَﻈْﺮَﺓً ﻓَﻔَﺮِﺡَ ﺑِﻬَﺎ ، ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
ﻣِﻦْ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﻨَّﻈْﺮَﺓِ ﻣَﻠَﻜًﺎ ﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُ ﻟَﻪُ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍْﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Barangsiapa melihat wajah orang ‘Alim dengan pandangan bahagia (gembira,
senang), maka Allah SWT. meciptakan Malaikat dari pendangannya tersebut yang
akan memintakan ampunan bagi orang tersebut hingga hari kiamat.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ
ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻨِﻲْ ، ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻨِﻲْ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﻛْﺮَﻡَ
ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﻣَﻦْ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺍﻟﻠﻪَ ﻓَﻤَﺄْﻭَﺍﻩُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Barangsiapa memulyakan orang ‘Alim maka dia benar-benar telah memulyakanku dan
barangsiapa memulyakanku maka dia benar-benar telah memulyakan Allah dan barangsiapa
memulyakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻧَﻮْﻡُ ﺍْﻟﻌَﺎﻟِﻢِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﻋَﺒَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﺠﺎَﻫِﻞِ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Tidurnya orang ‘Alim lebih utama daripada ibadanya orang bodoh.
Penjelasan : Orang ‘Alim biasanya tidur
dengan mengamalkan ilmunya, seperti tidur dalam keadaan wudhu, tidur dengan
menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dll sehingga dihitung ibadah sama Allah
tidurnya itu, sedangkan orang bodoh biasanya beribadah tanpa ilmu, orang yang
beribadah tanpa ilmu maka amal ibadahnya tertolak dan tidak diterima sama
Allah.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ ﺑَﺎﺑًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻳَﻌْﻤَﻞُ ﺑِﻪِ ﺍَﻭْ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﺑِﻪِ ﻛَﺎﻥَ
ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﻣِﻦْ ﺍَﻥْ ﻳُﺼَﻠِّﻰَ ﺍَﻟْﻒَ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﺗَﻄَﻮُّﻋًﺎ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Barangsiapa mempelajari satu bab ilmu (saja), baik diamalkan maupun tidak di
amalkan, maka itu (mempelajari ilmu) lebih baik daripada shalat sunat seribu
roka’at.
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ
ﺯَﺍﺭَ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﺯَﺍﺭَﻧِﻲْ ﻭَﻣَﻦْ ﺻَﺎﻓَﺢَ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ
ﺻَﺎﻓَﺤَﻨِﻲْ ، ﻭَﻣَﻦْ ﺟَﺎﻟَﺲَ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﺟَﺎﻟَﺴَﻨِﻲْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ،
ﻭَﻣَﻦْ ﺟَﺎﻟَﺴَﻨِﻲْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺍَﺟْﻠَﺴْﺖُ ﻣَﻌِﻲْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ
Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Barangsiapa berkunjung (atau berziarah) kepada orang ‘Alim maka dia seperti
mengunjungiku, barangsiapa bersalaman dengan orang ‘Alim maka dia seperti
menyalamiku (bersalaman), barangsiapa duduk bersama orang ‘Alim maka dia
seperti duduk bersamaku di dunia, barangsiapa duduk bersamaku di dunia maka aku
akan mendudukannya bersamaku di hari kiamat.
(Kitab Lubabul Hadits – Al Imam Al Hafizh
Jalaluddin Abdrurrahman bin Abi Bakar As Suyuthiy, Bab Keutamaan Ilmu Dan ‘Ulama,
Halaman 11, Penerbit Darul Kutub Al Islamiyyah)
Website : http://shulfialaydrus.blogspot.co.id/
atau https://shulfialaydrus.wordpress.com/
Instagram : @shulfialaydrus
Twitter : @shulfialaydrus dan @shulfi
Telegram : @shulfialaydrus
Telegram Majelis Nuurus Sa’aadah :
https://telegram.me/habibshulfialaydrus
LINE : shulfialaydrus         
Facebook : Habib Muhammad Shulfi bin Abunawar
Al ‘Aydrus
Group Facebook : Majelis Nuurus Sa’aadah atau
https://www.facebook.com/groups/160814570679672/
Donasi atau infak atau sedekah.
Bank BRI Cab. JKT Joglo.
Atas Nama : Muhamad Shulfi.
No.Rek : 0396-01-011361-50-5.
           
Penulis : Muhammad Shulfi bin Abunawar Al
‘Aydrus, S.Kom.
محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *